Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY WWW.PATRYKGRADYS.COM 

 • 1 DEFINICJE
 1. Administrator – Patryk Grądys; adres poczty elektronicznej: kontakt@patrykgradys.com.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i cookies.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.patrykgradys.com.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.patrykgradys.com.
 2. Administratorem danych osobowych na stronie internetowej www.patrykgradys.com jest Patryk Grądys
 3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1.06.2024 r.
 4. Wszelkie odstępstwa od niniejszej Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • 3 PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
 2. a) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. b) W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług:

– w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

– w celach marketingowych Administratora, w tym prezentowania ofert i produktów w Serwisie związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • 4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym usługodawcom zewnętrznym:
 4. a) cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań – w celu przechowywanie danych osobowych na serwerze. Link do polityki prywatności tego podmiotu: https://cyberfolks.pl/polityka-prywatnosci/
 5. b) Fakturownia Sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 5213704420 – w celu korzystania z systemu fakturownia.pl, w ramach którego generowane są faktury za usługi. Link do informacji o RODO tego podmiotu: https://fakturownia.pl/rodo.
 6. c) pozostali usługodawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
 7. Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają dane osobowe Użytkowników na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • 5 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Pliki te zapamiętują towary dodane do koszyka, czy dostosowują treści strony do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu.
 2. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies, należy wyrazić zgodę widoczną w dolnej części Serwisu.
 3. W ramach serwisu zbierane są informacje o geolokalizacji, tj. Administrator weryfikuje z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Użytkownik składa zamówienie.
 4. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
 5. a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 6. b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 7. c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 8. d) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 9. e) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 10. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 • 6 INNE TECHNOLOGIE

W ramach Serwisu funkcjonują pliki cookies podmiotu trzeciego Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu;

 • 7 LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 3. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 7. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
 8. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • 8 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
 2. a) dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
 3. b) do przenoszenia danych;
 4. c) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres email: kontakt@patrykgradys.com.
 • 9 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizowania zamówienia, do czasu:
 2. a) zakończenia wykonywania umowy,
 3. b) wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
 4. c) zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 5. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 • 10 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 • 11 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
 2. a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;
 3. b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 4. c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
 5. d) dokładne i aktualne;
 6. e) nie przechowywane dłużej niż to niezbędne;
 7. f) bezpiecznie przechowywane;
 8. g) nie transferowane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 10. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • 12 KONTAKT
 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@patrykgradys.com.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 3. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o ograniczenie przetwarzania jego danych, o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 • 13 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1.06.2024 r.